येवले
फाऊंडेशन

माझे आरोग्य, माझे जीवन

'येवले अमृततुल्य' ते
'येवले फाऊंडेशन'

AamhI yaovalao mauLcao AaskrvaaDIcao ,puNao ijal(atlyaa purdMr talau@yaatla ho Aamaca CaoTMsa gaava ,darat f@t daona mhsaI ,%yaaMcyaa duQaavarca Aamacyaa vaiDlaManaI saMpuNa- kuTUMba caalavala ,maapat pap naahI ho vaiDlaaMcao QaaorNa ,%yaaMnaI duQaat paNaI Aaotla to f@t caha banaivaNyaasaazIca ,caha banaivaNMa ha %yaaMcaa puranaa SaaOk ,iSavaaya cahacyaa dukanaat kama kolyaacaa AnauBava gaazISaI haotaca ,yaaca baLavar Aamacyaa vaiDlaaMnaI eka paT-narcyaa madtInaM puNyaatlyaa ema ,jaI ,raoDvar dukana BaaDyaanaM Gao}na caha ivakayalaa sau$vaat kolaI ,yaa vyavasaayaaca mau#ya BaaMDvala haot,AamacyaakDo iSallak raihlaolMa duQa ,puZo yaaca vyavasaayaalaa ]kLI fuTlaI AaiNa Garat AaNaKI 4 mhSaI Aalyaa ,pNa K-yaa Aqaa-nao ‘yaovalyaaMcaa caha’ sau$ Jaalaa tao 1983 saalaI ,puNyaatlyaa sa^ilasabarI pak-saar#yaa Baagaat vaYaa- ApaT-maoMTmaQyao AamhI AamacaM svat:ca dukana Gaotlao ,%yaasaazI Aa[-cao daiganao maaoDavao laagalao pNa yaa ‘gaNaoSa AmaRttulya’nao Aamacao puNaokraMSaI Ga+ naato jaaoDlao , %yaakaLat yaa cahacaI cava puNaokraMcyaa ijaBaovar roMgaaLU laagalaI ,AaiNa badla%yaa kaLap`maaNao caha baraobar KarI, ibaiskTM ,naanakTa[-, ik`maraola hI maMDLIhI ‘AmaRttulya’ JaalaI ,cahacaa ha pihlaa vyavasaaya p`gatIcyaa vaafovar ]kLt Asatanaaca 2001 saalaI Aamacao vaiDla EaI ,dSarqa BaO$ yaovalao yaaMcao inaQana Jaalao ,AaQaar gaolaa trI vaarsaa japayacaa yaa BaavanaotUna AamhI Garatlao sadsya yaa AmaRttulyamaQyao kamaasaazI ]Bao raoihlaao ,vaiDlaaMcaI ek AKorcaI [cCa haotI ,tI mhNajao Aaplyaa naavaanao maako-TmaQyao Asao eKado ]%padna hvao kI jao icaMrtna raihla ,hI [cCa pUNa- krNyaacaI jabaabadarI AaiNa kt-vya Aamacao haoto ,ekda ANNaaMkDUna kLalao kI ,saurvaatIcyaa kaLat laaok ‘gaNaoSa AmaRttulya’maQyao yaayacao to kovaL Aamacyaa cahacaI cava GaoNyaasaazI ,kaLacyaa AaoGaat AaiNa [tr Ka_yapdaqaa-Mcyaa naadat hI cava kaLacya maagaoca raihlaI ,ho jaovha laxaat AalaM tovha AamhI zrvala kI Aata f@t cahacyaa cavaIkDoca laxa dyaayacaM ,Aamacyaa maaozo haoNyaat jyaaMcaa maaoza vaaTa haota %yaa Aamacyaa Aacaa-yaaMcyaa hatat AamhI ‘gaNaoSa AmaRttulya’saaopvala AaiNa AamhI baahor pDlaao to saMSaaoQanaasaazI ,Anaok p`yaaogaanaMtr AKor tI’AmaRttulya cava’ Aamhalaa gavasalaI AaiNa hIca cava sagaLIkDo kayama zovaayacaI ha inaQaa-r k$naca AamhI yaa vyavasaayaat ]trlaao ,to saala haoto 2017 , puNyaatlyaa BaartI ivadyaipzacyaa pirsarat ima~acaa BaoLIcaa sTa^la AamhI inavaDlaa AaiNa puNyaat SauBaarMBa Jaalaa, ‘yaovalao caha’caa dja-dar cahasaaobat svacCata,AapulakIcao naato AaiNa ivanama` saovaa AamhI dyaayalaa sau$vaat kolaI ,puNaokraMnaa ha ‘yaovalao caha’ AavaDU laagalaa AaiNa pahta pahta puNyaacyaa ivaivaQa Baagaat ‘yaovalao caha’ idsaU laagalaa Aaho Aata puNaokraMsah maharaYT,acaa AavaDta caha kaoNata ho mhTlyaavar ‘yaovalao caha’ hoca ]%tr eokU yaot Aaho , haca ivaSvaasa kayama zovaNyaasaazI AamhI yaovalao kuTUMbaIya kayama p`ya%naSaIla Aahaot ,

येवले फाऊंडेशन

Aamhalaa lahanapNaapasaunaca samaajakaya- krNyaacaI AavaD AsalyaamauLo AapNa samaajyaasaazI kahItrI kolao pahIjao yaacaI satt jaaiNava haot Asao ,prMtU kaoNatohI samaajakaya- krNyaasaazI p`cMaD [cCaSai@tcaI AavaSyak Asato va sava- saamaanya samaajaacaI jaaiNava AsaNao AavaSyak Asato ,samaajyaacao AapNa kahItrI doNao laagataoo hI Baavanaa Aamacyaa manaamaQyao satt yaot Asao ,,samaajaamaQyao vaavart Asatanaa Aaplyaa maharaYT/at samaajasaovaa krNaa¬yaa Anaok saMsqaa maMDLo T/sT va Anaok fa}MDoSana Aahot kI to AadSa-vat kama krt Aahot Asao inadSa-naasa Aalao ,ASaa saMsqaakDUna p`orNaa Gao}na AamhIcaI samaajyaap`tI AsalaolaI dat-%vaacaI Baavanaa va yaa Baavanaotuna samaajaacao ?Na foDNyaasaazI ek AadSa- saamaaijak saMsqaocaI garja laxaat Gao}na AamhI sava- yaovalao pirvaaranao ek~ yao}na savaa-naUmato ek AadSa- fa}MDoSana sqaapNa krNyaacaa inaNa-ya GaoNyaat Aalaa ,%yaat Acaanak kaoraonaa yaa raYT/Iya mahamaarInao saMpuNa- doSaasah maharaYT/avar saMkT AaoZvalao ,%yaamauLo Aaplyaa doSaat saMpuNa- laa^kDa}na sah saMcaarbadI krNyaat AalaI ,Acaanak ]dBavalaolyaa yaa saMkTamauLo sava- }dyaaoga QaMdo baMd pDlao sava- vyavahar zPp Jaalao ,kaoraonaa saMsaga- hao} nayao yaa saazI maask sa^inaTayaJarcaa vaapr krNao AavaSyak haoto prMtU ga`amaINa BaagaatIla Anaok naagarIkaMkDo yaa A%yaavaSyak baabaI ]plabQa navh%yaa tsaoca Anaok kuTUbaaMvar ]pasamaarIcaI vaoL AalaI haotI ,yaa saMkTacaa saamanaa krNyaasaazI AapNa kahItrI p`ya%na kolao paihjaot ha ivacaar Aamacyaa manaamaQyao Aalaa ,prMtU sava-~ sacaaMrbadI AsalyaamauLo AamhI p`%yaok naagarIka pya-t paohcaU Sakt navhtao ,%yaasaazI ho kaya- eka saamaaijak saMsqaocyaa maaQyamaatunaca AapNa sava- saamaanya janatopya-Mt paohcavaU Saktao ,yaa ivacaaratuna gauZIpaDvyaacyaa piva~ idvaSaI 25 maaca- 2020 raojaI ‘yaovalao AmaRttulya’saMcailat ‘yaovalao fa}DoMSana’caI sqaapnaa krNyaat AalaI ,

21 vyaa SatkakDo vaaTcaala krt Asatanaa maaNasMaacao jaIvana ho Kup gaitmaana Jaalao Aaho ,sava- saamaanya maaNasaaMcyaa garjaa Kup maaozyaa p`maaNaat vaaZlyaa Aahot ,p`%yaok jana Kup maaoz maaozI svaMPnao phat Aahot va tI svaMPnao puNa- krNyaasaazI sava-jana Kup kYT krt Aaho tsaoca Kup QaavapLIcao jaIvana jagat Aaho ,p`%yaokacao ijavana ho Kup fasT Jaalao Aaho ,yaa fasTfUD saMskRtImauLo p`%yaokacyaa KaNyaaipNyaacyaa savayaI baraobar vaoLa hI badlalaolyaa Aahot yaaogya vaoLI yaaogya Aahar na GaotlyaamauLo, Anaok samasyaa inamaa-Na haotat va yaa mauLo AnaokaMnaa ,maanaisak va SaairrIk tNaavaasa saamaaoro jaavao laagat Aaho ,to Aaplyaa AaraogyaakDo dula-xa krtat va Aaplyaa SarIracaI yaaogya kaLjaI Gaot naaiht %yaacabaraobar Aaraogya tpasaNaI vaoLovar krt naahIt ,va yaaogya vaoLI t& Da^@TraMcaa sallaa va maaga-dSa-na Gaot naahIt yaaogya vaoLI yaaogya ]pcaar na GaotlyaamauLo Anaok maaozyaa samasyaanaaM saamaaoro jaavao laagato ,yaamaQyao ga`amaINa Baagaaitla sava-saamaanya kuTUibaMyaacaMo p`maaNa AiQak Asato ,to yaamauLo Anaok duQa-r AajaarManaa baLI pDtat va %yaamauLo sava-saamaanya kuTuibaMyaavar duKacaa DaoMgar kaosaLtao ,%yaat kuTUibayaaMcaI Kup maaozI Aaiqa-kÊmaanaisak va kaOTuibaMk hanaI haot Asato ,sava- saamaanya samaajaatIla hI prisqatI sauQaarNyaasaazI yaovalao fa}MDoSananao Aaraogyaa ivaYayaI jaast kama krNyaacao inaiScat kolao Aaho ,p`%yaok manauYyaanao Aaplyaa AaraogyaacaI kaLjaI GaoNao garjaocao Aaho ,Aaraogya jar caaMgalao Asaola tr manauYya AanaMdanao jaIvana ]pBaaogaU Saktao yaaca mauLo ‘maaJao Aaraogya maaJao jaIvana’ ho iba`d vaa@ya yaovalao fa}MDoSananao inaiScat kolao Aaho , yaa samaajasaovaolaa Aamacyaa AaskrvaaDI yaa gaavaapasaUna sau$vaat kolaI gaolaI Aaho ,puZo r>dana iSaibaro,Aaraogya iSaibaro Aayaaoijat krNao %yaamaQyao DaoLo tpasaNaIo,maaotIibaMdU Sas~ik`yaa va caYmao vaaTp tsaoca r@tatIla ihmaaoglaaoibana,]ccar@tdaba,maQaumaoh,,r@tacyaa tpasaNyaa,,t& Da^@TraMcaa sallaa,,sava- Saasaikya Aaraogya yaaojanaaMivaYayaI maaihtI doNao yaaWaro kama krNyaat yaoNaar Aaho ,ho saamaaijak kaya- purdMr talau@yaasah maharaYT/aBar krNyaat yaoNaar Aaho ,

Qyaoya

sava-saamaanya garjaU va garIba naagarIkaMnaa maaoft Aaraogya iSaibaraMcyaa maaf-t Aaraogya saovaocaa laaBa doNao ,

}idYT

yaovalao fa}MDoSanacyaa vaitnao maaoft Aaraogya iSaibaraMcao Aayaaojana k$na jaastIt jaast sava- saamaanya naagarIkaMna pya-Mt Aaraogya saovaa paohcaivanao ,

AaskrvaaDI yaoqao 2000 maask va sa^inaTayaJar vaaTp

31 maaca- 2020 raojaI yaovalao fa}MDoSanao AaskrvaaDI gaavaa pasaUna p`%yaxa saamaaijak kayaa-sa sau$vaat kolaI ,saMpuNa- AaskrvaaDI gaavaamaQaIla p`%yaokacyaa GarI jaa}na maask va sa^inaTayaJarcao vaaTp krNyaat Aalao ,tsaoca iBavarI yaoiqala r@tdana iSaibaramaQyao hI maask va sa^inaTayaJarcao vaaTp krNyaat Aalao ,yaa idvaSaI saumaaro 2000 maask va sa^inaTayaJarcao vaaTp krNyaat Aalao ,

saasavaD paoooilasa sToSana yaoqao 2000 maask¸ sa^inaTayaJar va iËmaraola vaaTp

yaovalao fa}DoMSanacyaa vatInao kraonaa ivaYaaNaUcyaa paSva-BaUimavar saasavaD yaoiqala paoooilasa AiQakarI va kma-caarI baaMQavaacMao kt-vya bajaavat Asatanaa Aaraogya caaMgalao rhavao va kraonaa saMsaga- hao} nayao yaasaazI 1000 maask va sa^inaTayaJar tsaoca 1000 iËmaraolacao vaaTp Baaor purMdrcao ]pivaBaagaIya paoilasa AiQakarI maa. ,ANNaasaahoba jaaQava¸saasavaD paoilasa sToSanacao paoilasa inarIxak hakosaahoba¸ paoilasa ]pinarIxak maanaosaahoba¸ paoilasa ]pinarIxak Gaugaosaahoba tsaoca sava- paoilasa AiQakarI va kma-caarI yaaMcyaa }pisqat krNyaat Aalao.

mau#yamaM~I sahayata inaQaIsa 500000 $pyao madt

kaoraonaa ivaYaaNaUnao saMpuNa- jagaBar hahakar GaatlyaamauLo Aaplaa doSa 21 idvasaasaazI laa^k Da}na GaaoiYat krNyaat Aalaa Asatanaa kraonaaga`stacaI saM#yaa hI idvasaoidvasa vaaZtca haotI ,%yaavaoLI Aaplyaa rajya Saasanaa kDUna ivaivaQa }payayaaojanaa va sauKsauivaQaa ]plabQa krNyaat Aalyaa hao%yaa ,Asaa pirisqatIt maanavatavaaid BaUimakotUna va saamaaijak ]%trdaiya%va mhNaUna mau#yamaM~I sahayata inaQaIsa tbbala 500000 $pyaacaa QanaadoSa maa ,ijalhaiQakarI navala ikSaaor rama yaaMcyaakDo saupUt- krNyaat Aalaa ,

AMQa¸ ApMga¸ ivaQavaa¸ inaraQaar va garjaUMnaa 860 ikraNaa ikTcao vaaTp

maaMDkI¸ jaojaUrI¸ inara¸ gauLUMcao¸ iBavarI va saasavaD yaoqaIla AMQa¸ ApMga¸ ivaQavaa¸ inaraQaar va garjaU kuTUibaMyaanaa saumaaro 860 garjaUMnaa ikraNaa maalaacao ikT ,vaaTp krNyaat Aalao jaojaUrI paoilasa sToSanacao vairYz paoilasa inarIxak maa ,AMkuSa maanaosaahoba¸ p`har ApMga ËaMtI saMGaTnaocyaa maharaYT/ rajyaacyaa maihlaa Aqyaxaa sauroKata[- ZvaLo¸ yaovalao AmaRttulyacao Dayaro@Tr maa ,inalaoSa yaovalao va SaOlaoSa yaovalao va [tr maanyavar ]pisqat haoto.

AaskrvaaDI gaava puNa- inaja-tuikkrNa fvaarNaI

kaoraonaa ivaYaaNaUcaa p`aduBaa-va Aaplyaa gaavaalaa hao} nayao saMsaga-janya AajaarapasaUna Aaplyaa gaavacao va gaavaatIla laaokaMcao saMrxaNa vhavao %yaaMcao Aaraogya caaMgalao rhavao yaasaazI ‘yaovalao AmaRttulya’ saMcailat ‘yaovalao fa}DoMSana’ yaa saamaaijak saMsqaocyaa vatInao puNa- AaskrvaaDI gaava va vas%yaaMvar inaja-tuikkrNa fvaarNaI krNyaat AalaI ,sarPMaca ga`amasqa va fa}MDoSanacao sadsya ]pisqat haoto.

‘yaovalao AmaRttulya’ saMcailat ‘yaovalao fa}DoMSana’cyaa kaoraonaa ivaYaaNaUmauLo Jaalaolyaa gaMBaIr pirisqatImaQyao kolaolyaa saamaijak kayaa-mauLo maharaYT/ vaata- yaaMcyaa kDUna kaoivaD yaaowa sanmaanap~anao gaaOrivaNyaat Aalao.

id ,26 jaUna 2020 raojaI ‘yaovalao AmaRttulya’ saMcailat ‘yaovalao fa}DoMSa’nao kaoraonaa ivaYaaNaUmauLo Jaalaolyaa gaMBaIr pirisqatImaQyao kolaolyaa saamaijak kayaa-mauLo valD- maraza Aa^ga-naayaJaoSana tf- kaoraonaa yaaowa p`SastIp~ do}na sanmaanaIt krNyaat Aalao.

jaagaitk ApMga idnaainaima%t purdMr maQaIla idvyaagaaMnaa maask va iËmaraolacao vaaTp

03 iDsaobMar 2020 raojaI jaagaitk ApMga idnaainaima%t yaoqao p`har ApMga ËaMtI saMGaTnaocyaa maihlaa Aqyaxaa sauroKata[- ZvaLo yaacMyaa vatInao saasavaD yaoiqala Aacaaya- A~o saBaagaRhat kaya-Ëmaacao Aayaaojana krNyaat Aalao haoto ,,

jaagaitk caha idnaainaima%t iBavarI yaoqao Bavya r>dana iSaibaracao Aayaaojana

‘yaovalao AmaRttulya’saMcailat ‘yaovalao fa}MDoSana’ maaJao Aaraogya maaJao jaIvana yaa saMsqaonao saamaaijak baaMiQalaik japt kaoraonaa yaa ivaYaaNaUnao saMpuNa- doSaasah rajyaat hahakar Gaatlaolaa Asatanaa Anaok samaajapyaaogaI }pËma puNao va purdMr talau@yaat yaSasvaIpNao rabaivalao Aahot ,,%yaaca AnauMsagaanao ivaivaQa $gNaalayaat r@tacaa tuTvaDa jaaNavat Asalyaanao saamaaijak baaMiQalakI japt maMgaLvaar id ,15 ,12 ,2020 raojaI jaagaitk caha idnaacao AaiOca%ya saaQaUna ijalha pirYad P`aaqaimak SaaLaÊmau ,pao ,iBavarIÊta ,purMdrÊija ,puNao yaoqao Bavya r@tdana iSaibaracao Aayaaojana krNyaat Aalao haoto.,

08 maaca- 2021 jaagaitk maihlaa idnaa inaima%t maaoft Aaraogya tpasaNaI iSaibaracao Aayaaojana

jaagaitk maihlaa idnaa inaima%t yaovalao AmaRttulyacyaa sava- maihlaa kma-caayaa-sa maask vaaTp va maaoft Aaraogya tpasaNaI krNyaat AalaI ,%yaamaQyao p`amau#yaanao ihmaaoglaaoibana tpasaNaI¸ blaD p`oSar¸ blaD Saugar [. ,tpasaNyaa krNyaat Aalyaa ,yaa kaya-Ëmaacao Aayaaojana yaovalao AmaRttulyacyaa sava- maihlaa Dayaro@Tr yaaMcyaa ]pisqatIt krNyaat Aalao.

Get a franchise